Skip to main content

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Holgerfastigheter i Fbg AB (nedan Holgerfastigheter), värnar om din personliga integritet. Här beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in från dig när du söker bostad, är hyresgäst eller avflyttar, samt hur vi använder och skyddar dessa uppgifter.

När du gör en intresseanmälan till Holgerfastigheter, hyr av oss och även en tid efter att ditt hyresavtal hos oss har upphört, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. (GDPR 2016/679). Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt.

Personuppgiftsansvarig
Holgerfastigheter i Fbg AB, 556818-4096, Box 194, 311 22 Falkenberg är personuppgiftsansvarig.
Holgerfastigheter koncernen omfattar även Rörbecksgatan Fbg AB, 556818-2629 ,är personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

När behandlas dina personuppgifter?
Hos Holgerfastigheter registreras dina personuppgifter när du gör en intresseanmälan, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett hyresavtal på lägenhet/garage och parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster (t ex fiber), skicka fakturor/hyresavier och information, ta emot felanmälningar, samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av oss i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster och uppfylla lagkrav.

 

Dina rättigheter

Holgerfastigheter arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Du har rätt att begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Det gör du genom att komma till vårt kontor och visa godkänd legitimation. Vi återkommer till dig med registerutdrag inom 30 dagar från det att vi mottog din begäran. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.
I vissa fall har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi intebehandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

För dig som anmält intresse för en ledig lägenhet/intresseanmälan
Holgerfastigheter samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna ta emot och hantera en intresseanmälan.
De personuppgifter som vi hanterar är till största delen de personuppgifter som du själv lämnar till oss, som t ex namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och önskemål gällande lägenhet. Det gör vi för vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler personuppgifter om dig. Då behöver vi t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning/jobb och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi kontaktar berörda myndigheter och referenspersoner som du lämnat till oss och behandlar anställningsintyg och andra intyg. Om du har en förvaltare eller en god man behöver vi behandla de uppgifterna. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i intresseanmälan/bostadskö kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

För dig som är hyresgäst
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyreavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme när det är tillämpligt, när vi hyresförhandlar, när du anmäler fel/brister/önskemål i lägenheten och när vi skickar information till dig.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samtför att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

I tillämpliga fall inhämtar vi ett särskilt samtycke från dig. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss. Din återkallellse påverkar inte lagligheten av behandling som utförts på grundval av samtycket innan det återkallats.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex gälla företag som sköter vår fakturering och bokföring, en entreprenör som skall reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta för oss. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

För dig som flyttar ifrån oss
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet i enlighet med lagstiftningen.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringssystem, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.